Tembang Macapat Pangkur

Pangkur "mingkar mingkuring angkara" menjauhi hawa nafsu,
berikut contoh lirik notasi video mp3 tembang Pangkur


Berikut contoh lirik Tembang Macapat Pangkur serta notasinya :


PANGKUR
(Laras Pelog  Pathet  Nem)

3          5        5        5        5        5        3       3
Ming – kar  ming – kur – ing     ang  -  ka  -  ra   
3        5         5       5 6         1        1          1           1        1       1    1
A  -  ka    -  ra   -   na,        ka   -   re  -     nan       mar  -  di    si   -wi
5        6        i         i        i        i        1 2 3        i
Si  -  na   -   wung  res  - mi – ning    ki -    dung

i         6       5        5        5        5         4 5
Si   -  nu  -   ba     si   -   nu  -   kar  -  ta
3         5       5        5 6         2       2        2        2         2     3 2 3      5       6
Mrih   ker -  tar  -  ta,         pa  -  kar  -   ti  -  ning    ngel  -  mu     lu -  hung
2           3      3         3         3      3       3  -  3
Kang   tum -  rap    neng   ta -  nah    ja -  wa
1         2       3         1        2         3           3       2 1
A    -  ga  -   ma      a    -  ge   -  ming,      a   -   ji

Untuk   lagunya mp3 Tembang Macapat Pangkur, download Tembang Macapat  Pangkur  mp3  klik di siniCatatan :


Setiap tembang macapat terikat oleh beberapa "aturan" yang membuat berbeda masing-masing yaitu :

·       Guru Gatra        : Jumlah larik / baris (gatra) setiap satu bait (padha)
    Maka guru gatra tembang macapat Pangkur adalah 7 gatra

·       Guru Wilangan : Jumlah suku kata (wanda ) dalam setiap baris (gatra)
    Maka guru wilangan tembang macapat Pangkur adalah    8, 11, 8, 7, 12, 8, 8.

·       Guru Lagu        : Huruf vokal terakhir  (a, i, u, e, o) setiap akhir baris (gatra)
    Maka guru lagu tembang macapat Pangkur adalah   a, i, u, a, u, a, i.

·       Watak  (Tidak terlalu terikat)     : "Sifat"  setiap tembang, bisa sedih, gembira,    senang dsb 
      Watak  Tembang Macapat Pangkur adalah  : Sereng, marah, cocok untuk menyampaikan petuah, agak marah, permulaan perang.                                                                             

Bila guru wilangan dan guru lagu tersebut digabung setiap baris (gatra), 
 maka guru wilangan dan guru  lagu tembang macapat Pangkur tersebut adalah

     8a, 11i, 8u, 7a, 12u,8a,8i


Tembang Macapat Pangkur  juga mengandung filosofi kehidupan tersendiri bagi masyarakat Jawa khususnya 
Tembang macapat selanjutnya sesuai urutan filosofinya yaitu :
Megatruh, klik di sini untuk mengetahui tembang macapat megatruh


sedangkan sebelumnya yaitu :
Durma, klik di sini untuk mengetahui tembang macapat durma

0 Response to "Tembang Macapat Pangkur"